Past Zimriyot full programs

Shiluvim Zimriya (2019)
Shiluvim Zimriya Program (August 18-21, 2019)
Back to Acre Zimriya (2021)
Returning to Akko Zimriya Program (August 1-3, 2021)
Gospel Zimriya (2017)
Gospel Zimriya Soul & Prayer Program (August 6-9, 2017)
Israeli Zimriya (2018)
Israeli Zimriya Program (August 5-8, 2018)
Modern acapella Zimriya (2015)
Modern a capella Zimriya Program (March 29 - 2 April, 2015)
Opera Zimriya (2016)
Opera Zimriya Program (August 7-11, 2016)
Mediterranean Zimriya (2012)
1st Mediterranean Zimriya in Acre Program
(April 8-12, 2012)
22th Zimriya (2013)
22th Zimriya
(August 11-16, 2013)
21th Zimriya (2007)
21th Zimriya
(July 30 - August 9, 2007)
22th Zimriya (2010)
22th Zimriya
(August 16-25, 2010)
20th Zimriya (2004)
20th Zimriya
(August 2-12, 2004)
World Youth Choir (2005)
World Youth Choir “Singing for Peace” Program
(July 4-24, 2005)
18th Zimriya (1998)
18th Zimriya
(August 10-20, 1998)
19th Zimriya (2001)
19th Zimriya
(July 30 - August 9, 2001)
16th Zimriya (1992)
16th Zimriya
(July 27 - August 6, 1992)
17th Zimriya (1995)
17th Zimriya
(August 1-17, 1995)
Israel 40 years Anniversary (1988)
40 Anniversary Zimriya
(August 7-14, 1988)
15th Zimriya (1989)
15th Zimriya
(July 30 - August 9, 1989)
13th Zimriya (1983)
13th Zimriya
(July 4-18, 1983)
14th Zimriya (1986)
14th Zimriya
(July 14-28, 1986)
11th Zimriya (1979)
11th Zimriya
(July 2-16, 1979)
12th Zimriya (1981)
12th Zimriya
(July 20 - August 2, 1981)
9th Zimriya (1975)
9th Zimriya
(July 1-13, 1975)
10th Zimriya (1977)
10th Zimriya
(July 4-18, 1977)
7th Zimriya (1970)
7th Zimriya
(July 8-20, 1970)
8th Zimriya (1973)
8th Zimriya
(July 2-15, 1973)
5th Zimriya (1964)
5th Zimriya
(July 14-25, 1964)
6th Zimriya (1967)
6th Zimriya
(July 21-31, 1967)
3rd Zimriya (1958)
3rd Zimriya
(August 6-19, 1958)
4th Zimriya (1961)
4th Zimriya
(July 26-August 5, 1961)
1st Zimriya (1953)
1st Zimriya
(August 6-21, 1952)
2nd Zimriya (1955)
2nd Zimriya
(August 2-18, 1955)

תוכניות הזמריות נסרקו בסיוע